image1
Redesign EDU โครงการสร้างครูนักออกแบบ

Redesign EDU เป็นโครงการปฏิรูปการศึกษาที่สร้างพื้นที่อิสระทางความคิดให้กับครู ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Human-Centered Design) ที่มีต้นกำเนิดมาจาก Stanford University เพื่อการสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอน ประสบการณ์เรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในการเรียนให้สำหรับนักเรียนโดยเฉพาะ

“เพราะครูคือคนที่รู้จักนักเรียนดีที่สุด”

 • คน/ความรู้
 • ผู้ประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/องค์ความรู้จากครูและผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบ
0%
 • เครือข่าย
 • โรงเรียนต้นแบบที่มีความต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโรงเรียนตนเอง
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุนโรงเรียนต้นแบบ 50,000 บาท/โรงเรียน(4 โรงเรียน)
0%
1
โครงการสื่อสารความรู้เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

โครงการสื่อสารความรู้เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มุ่งไปที่การสื่อสารความรู้และความพยายามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อให้เห็นช่องทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อสร้างความหวังต่อการสร้างสันติภาพให้กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะคนในที่ต้องเผชิญอยู่กับความรุนแรงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการนำเสนอของสื่อในปัจจุบันมักนำเสนอแต่ข่าวความรุนแรงและการสูญเสีย แต่มองไม่เห็นช่องทางหรือความหวังในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

35%
 • คน/ความรู้
 • นักข่าว/ นักสื่อสารมวลชน ต้องการความรู้เฉพาะทาง เช่น สิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมทางเลือกฯ
%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายในการขยายผลกระบวนการสันติภาพ
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุนสนับสนุนโครงการในระยะ 1 ปีแรก เป็นเงิน 1,560,000 บาท
80%
164588_1806638127229_6298957_n
ฟื้นคนฟื้นดินด้วยปุ๋ยหมักอินทรีย์

เรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบไม่พลิกกอง เพื่อลดการเผาเศษพืชที่เหลือจากการทำเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่เป็นสาเหตุของดินแข็งเป็นกรด และลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร ขณะเดียวกันปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่เหลือจากการทำเกษตรจะนำมาจำหน่ายเพื่อสร้างกองทุนเชื่อมเครือข่ายทางสังคมต่อไป

 • คน/ความรู้
 • นักออกแบบโลโก้สินค้า นักการตลาด นักคิดสร้างสรรค์
0%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ต้องการสนับสนุนทุน 782,000 บาท
0%
YBF Share - Resize
โครงการ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสแบบต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่เพียงแต่ให้เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงจะหยุดเรียน หรืออกจากระบบการศึกษา แต่ยังติดตามดูแลและให้คำแนะนำ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจนนักเรียนจบมัธยม 6/ ปวช.3

โครงการนี้มุ่งช่วยให้เด็กขาดโอกาสให้มีความรู้ มีทักษะ สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักการให้ และเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

 • คน/ความรู้
 • 1.นักออกแบบกระบวนการทำงานให้อาสาสมัคร 2.นักการสื่อสารออนไลน์ 3.ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการวัยรุ่นที่เข้าใจประเด็นปัญหาของวัยรุ่น
0%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
0%
46
โครงการพัฒนาแปลงสำรองพันธุ์พืชอินทรีย์ โรงเรียนชาวสวนคลองจินดา

โรงเรียนชาวสวนได้มีข้อสรุปในพัฒนาต่อยอดธนาคารพันธุ์พืชของชุมชน ให้ประสบผลสำเร็จและมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ในด้านการพัฒนาแหล่งสำรองพันธุ์และระบบการคัดเลือกสายพันธุ์ พร้อมกับเพาะขยายต้นกล้ารุ่นต่อไปขยายให้เครือข่ายเกษตรกรทั้งในชุมชนและเพื่อนเกษตรกรจากเครือข่ายอื่นๆได้นำไปปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นถิ่นเหล่านั้น ร่วมกับการพัฒนากองทุนธนาคารพันธุ์พืชชุมชนในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธนาคารพันธุ์พืชคลองจินดาที่ตั้งขึ้นมา จึงมีแนวคิดในการดำเนินการจัดทำแปลงสำรองพันธุ์ธนาคารพันธุ์พืชอินทรีย์ต่อยอดจากธนาคารพันธุ์พืชเดิมของชุมชน

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
0582
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์

แผนงานของเรามีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจร ,เราเชื่อว่างานเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาซึ่งสมดุลย์ของชีวิตมนุษย์นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียม เราจึงมุ่งหวังให้สังคมเกิดการตระหนัก มีทัศนคติที่ดีและเปิดโอกาสให้แก่คนพิการในการทำงาน เพราะคนพิการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการพัฒนา
ยุทธศาตร์ในการทำงานของเราคือ เชื่อมประสานความร่วมมือให้ผู้พิการได้มีโอกาสทำงาน และพัฒนาศักยภาพในการทำงานสู่ตลาดแรงงานได้ รวมถึงการเชื่อมประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรคนพิการในการผลักดันเชิงนโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำอย่างยั่งยืนต่อไป

15%
 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมิน พัฒนาการของคนพิการในมิติต่างๆ
40%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายที่สามารถร่วมทำงาน ในพื้นที่ทำการเยี่ยมเยียนติดตามคนพิการ
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
tejai
TaejaiDotCom

เทใจดอทคอม มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผลได้ ดังนั้น มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”และ สถาบัน ChangeFusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลางเพื่อชักชวนให้น้ำใจหลั่งไหลเข้ามาที่ตรงนี้ “เทใจดอทคอม” นอกจากนี้สมาชิกของเทใจดอทคอมยังสามารถมีส่วนร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ตนบริจาคและสามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง

35%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ /อาสาสมัครนักเขียน นักแปล
75%
 • เครือข่าย
 • ภาคีและโครงการเพื่อสังคมมาใช้พื้นที่กลางเพื่อระดมทุน
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณในการปรับปรุงระบบเว็บไซต์และขยายงานโครงการ
%
10921615_710430522388439_8915262650147516037_o
Local Alike

กิจการเพื่อสังคมโลเคิล อไลค์ มีเป้าหมายการดำเนินงานสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนโดยพัฒนาเว็บไซต์ www.localalike.com ท่ีเป็นช่องทางในการสร้างการ เข้าถึง ประชาสัมพันธ์และ เช่ือมชุมชนกับนักท่องเที่ยว ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกันอย่างแท้จริง

15%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(นักเขียนโปรแกรม นักวางแผนการเงิน นักกฎหมาย นักการตลาด)
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ การเงิน ระบบโลจิสติกส์ ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
Untitled-4
โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

1) สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ประกอบด้วยเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายร้านอาหาร และเครือข่ายผู้บริโภค  2) ทำการตลาดและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย   3) บูรณาการการทำงานภาคีเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย โดยบูรณาการในด้านนโยบาย งบประมาณ องค์ความรู้ และกำลังคน เพื่อพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะทำให้ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคมีสุขภาวะที่ดีขึ้น  และ 4) พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรและสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นจากการทำการเกษตรปลอดภัยและจากการท่องเที่ยว

 • คน/ความรู้
 • บุคลากรร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่/ความรู้ด้านการสื่อสาร การตลาด การพัฒนาเครือข่าย
0%
 • เครือข่าย
 • หน่วยงานภาครัฐร่วมผลักดันความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารสู่ระดับนโยบาย
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโปรแกรมการซื้อขายและระบบข้อมูล ระหว่างเกษตรกร ร้านอาหาร โรงแรม
0%
Pic10OTMU
โครงการจิตอาสากิจกรรมบำบัด

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนการจัดการความสุข ซึ่งคณาจารย์นักกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดลได้พัฒนาต่อยอดจากหมออาสามาหานะเธอ (กิจกรรมบำบัดอาสาเยี่ยมบ้าน) และชุมชนนักปฏิบัติกิจกรรมบำบัดสุขภาวะ นานกว่า 7 ปี ทำหน้าที่ให้บริการประเมินและออกแบบโปรแกรมทักษะชีวิตแก่ผู้พิการทางร่างกาย จิตสังคม และการเรียนรู้ ตลอดทุกช่วงวัย และช่วยสังคมด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ดูแลผู้พิการต่างๆ และจัดการศึกษาปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัดเป็นแห่งที่สองของไทยรองจากม.เชียงใหม่

25%
 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นกระบวนกรในโครงการฯ
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้โอกาสเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุนและการพัฒนากระบวนการระดมทุน เพื่อสร้างระบบการผลิตจิตอาสากิจกรรมบำบัดในระดับก้าวหน้า
100%
ธนาคารขยะออมทรัพย์

สร้างวินัยในการคัดแยกก่อนทิ้ง สู่วินัยในการออมทรัพย์ผ่านวัสดุเหลือใช้ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
โครงการหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นจังหวัดเลย

สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กลุ่มก่อการดีเลย) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว ในจังหวัดเลย ได้ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA) สาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้วยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีประชากรวัยหนุ่มสาวเพิ่มสูงขึ้น การสร้างและส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำของเยาวชนในวันนี้ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ จึงได้ดำเนินงาน โครงการหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นจังหวัดเลย เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถป้องกันตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%