1
เครือข่ายเมืองหาดใหญ่รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการ “เครือข่ายเมืองหาดใหญ่รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ต่อยอดจากงานเครือข่ายเมืองในเอเซียเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชื่อมประสานการทำงานกับภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับไปหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาดำเนินการกับหน่วยงาน องค์กร ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน เริ่มด้วยการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษาระบบเมืองเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงปรับตัวและรับมือ โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัย “เตือนภัยด้วยตนเอง”และนำไปสู่การขยายผลในระดับลุ่มน้ำ

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
คนพิการ
พลังภาคี พลังคนพิการ เปลี่ยนชุมชน

โครงการ “พลังภาคี พลังคนพิการ เปลี่ยนชุมชน” เพื่อให้เกิดเชื่อมโยงงานคนพิการโดยใช้พื้นที่อำเภอเป็นฐาน ปฎิบัติการร่วมกันระหว่างองค์กรคนพิการ 7 ประเภทกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม สร้างฐานข้อมูลกลางคนพิการระดับบุคคล www.ข้อมูลชุมชน.com บูรณาการงานในด้านการแพทย์ สังคม การศึกษา และอาชีพ และค้นหาคนพิการที่มีศักยภาพร่วมกับชุมชนในการดูแลคนพิการ ฟื้นพลังชุมชน

 • คน/ความรู้
 • ผู้ประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งในพื้นที่และระดับนานาชาติ องค์ความรู้ในการดูแลฟื้นฟูคนพิการ
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายองค์กรคนพิการและการศึกษา
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการปีละ 2 ล้านบาท งบประมาณในการจัดสำรวจพัฒนาฐานข้อมูลกลางปีละ 5 แสนบาท งบบริหารโครงการ ปีละ 5 แสนบาท
0%
WinPhysics
WinPhysics

พัฒนาเกมส์ออนไลน์ต้นแบบที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ สามารถฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดฟิสิกส์ที่มีคุณภาพระดับโลกได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
Picture5
โครงการคนลำสนธิไม่ทอดทิ้งกัน

ระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยความมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน

45%
 • คน/ความรู้
 • องค์ความรู้ด้านการจัดตั้งสถานบริบาล องค์ความรู้ด้านการจัดตั้งแหล่งระดมเงินทุน องค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการเพื่อสังคม รวมถึงองค์ความรู้เฉพาะด้านเช่นการเงินการบัญชี การบริหารงานบุคลากร จัดซื้อจัดจ้าง องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
75%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายด้านการบริหารจัดการ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในการหาแหล่งทุนอื่น
75%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยรายเดือน เดือนละ 125,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถานบริบาลในช่วงที่ก่อตั้งรายเดือน เดือนละ 364,050 บาท
50%
AD-Facebook-Gen-A-รับสมัคร-2015_Version-3
ทูตความดีแห่งประเทศไทย / Gen A (Generation Active)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 ปี 4 ภายใต้แนวคิด Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการActive Citizen เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะและศักยภาพของตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยหวังให้เป็นเวทีปลุกพลังเยาวชนคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับจุดประกายให้ทุกคนเกิดความกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ และต่อยอดพัฒนาเป็นเครือข่ายอาสาทำดีสู่วงกว้าง

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงโครงการ CSRของเยาวชนและงานด้าน CSR ขององค์กรต่างๆ
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • การเชื่อมต่อแหล่งทุนเพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับทุนพัฒนาโครงการ
0%
DSC_00901
ปันฝันปั้นฝัน

โครงการปันฝันปั้นฝัน เพื่อเสริมศักยะภาพด้านการเรียนรู้ มุมมอง ทัศคติที่มีคุณค่า และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
7
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอ่าวพังงา

อ่าวพังงาเป็นอาณาบริเวณที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลอันดามันทางภาดใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต ชายฝั่งของจังหวัดพังงาด้านตะวันออกและด้านใต้ รวมทั้งชายฝั่งจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังทั้งหมด อ่าวพังงานับว่าเป็นผืนน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของน่านน้ำไทย เนื่องจากมีป่าชายเลนเป็นบริเวณกว้างกระจายอยู่ทั่วทั้งอ่าวในทุกจังหวัด ทำให้เป็นแหล่งวางไข่ชั้นดีของสัตว์น้ำนานาชนิด(Spawning Ground) ทั้งยังเป็นแหล่งเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ำ(Nursery Ground) โดยเป็นแหล่งหลบซ่อนของสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อเลี้ยงตัวจนกว่าจะเจริญเติบโตและอพยพออกไปอยู่ในทะเลลึกต่อไป นอกจากนี้ พื้นที่ชายฝั่งของอ่าวพังงายังประกอบไปด้วยเกาะแก่งต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นหาดทรายที่สวยงามขาวสะอาด มีทั้งแนวปะการังตามธรรมชาติที่หาดูได้ยาก และที่เป็นเพิงผาที่มีถ้ำ หินงอกหินย้อยที่สวยงาม พื้นที่บางแห่งมีน้ำทะเลที่ใสสะอาดราวกับกระจก บางแห่งเป็นพื้นโคลนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด จะเห็นได้ว่า อ่าวพังงาเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่มากมายนี่เอง เป็นสาเหตุให้อ่าวพังงาจึงเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงผู้คนที่อาศัยอยู่โดนรอบมานานนับศตวรรษ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาทางด้านเครื่องมือการทำการประมงที่ทันสมัย โดยสามารถจับสัตว์น้ำได้ครั้งละปริมาณที่สูง มีห้องเย็นที่สามารถที่จะเก็บรักษาสัตว์น้ำ รวมถึงการแปรรูปและการเก็บถนอมรักษาให้สามารถไว้ได้นาน ทำให้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีการจับสัตว์น้ำกันอย่างมากด้วยโดยเครื่องมือทำการประมงที่หลากหลาย และต่อเนื่องมานานหลายปี

ที่เลวร้ายไปกว่านั้นยังมีการลักลอบทำการประมงด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการทำประมงแบบทำลายล้าง เน้นการจับให้ได้สูงสุด แต่ไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืนและอยู่รอดเพื่อการสืบเผ่าพันธุ์ของสัตว์น้ำจนส่งผลให้การจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตของแหล่งน้ำ (Overfishing) ทำให้อ่าวพังงาเกิดความเสื่อมโทรม ลงตามลำดับ ต่อมาทั้งทางภาครัฐจึงต้องออกมาตราการต่างๆขึ้นเพื่อเยียวยาให้อ่าวพังงากลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง เช่นการใช้มาตราการห้ามอวนลากอวนรุนเข้ามาทำการประมงในเขต 3 กิโลเมตรจากฝั่ง การกำหนดมาตราการปิดอ่าวห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือบางชนิดในช่วงฤดูสัตว์น้ำวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน การยกเลิกการใช้เครื่องมือบางชนิดที่เป็นการทำการประมงแบบทำลายล้าง เป็นต้น ตลอดทั้งยังมีชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบอ่าวพังงาเริ่มมีความรักหวงแหนเริ่มลุกขึ้นมาเรียกร้องและต่อสู้มากขึ้น จนส่งผลให้ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำสามารถเริ่มกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้ระดับหนึ่ง ประกอบกับปัจจุบันพื้นที่รอบๆอ่าวพังงาได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี ความต้องการบริโภคอาหารทะเลก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งให้เกิดการบริหารจัดการอ่าวพังงาให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อที่จะสามารถรองรับความต้องการอาหารทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่าเพียงพอ และมีการวางแผนการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

 • คน/ความรู้
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนามลงปฏิบัติงานในพื้นที่/ความรู้การบริหารจัดการชายฝั่ง/สิทธิชุมชน
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายร่วมสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนและเข้าใจสิทธิชุมชน
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ต้องการงบประมาณสนับสนุน 6,000,000 บาท/2 ปี
0%
DSC_0090
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ โรงสีข้าวอินทรีย์ วิถีพอเพียง แบบครบวงจร

โครงการอบรมเกษตรกร ในการแปรรูปสินค้าข้าวโดยการเพิ่มมูลค่า และคุณค่าผลผลิตข้าวแก่กลุ่มสมาชิกเกษตรอินทรีย์บ้านทวารไพร เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การทำโรงสีข้าวอินทรีย์ วิถีพอเพียง แบบครบวงจรรวมทั้งการบริหารจัดการสหกรณ์ชุมชน การบัญชี การจัดการภายในระยะเวลา ๑ ปี

 • คน/ความรู้
 • ผู้ที่มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร/การบริหารจัดการแบบสหกรณ์
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ต้องการรับการสนับสนุนเงิน 700,000 บาท
0%
7T6K0500_resize
โครงการจัดตั้งสถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (WANITA Economic Empowerment Academy)

สถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน (WANITA Economic Empowerment Academy) เป็นแนวคิดในการสร้างจุดเชื่อมประสานกลางในงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

25%
 • คน/ความรู้
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร งานฝีมือ การสร้าง Brand
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายด้านการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งสตรี/ความรู้ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
35%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ทุนสนับสนุน 5,000,000 บาท/ในช่วง 3 ปีแรกเพื่อการจัดตั้งสถาบันฯ
25%