โครงการ Peace Please

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
pic L

เกี่ยวกับโครงการ

จากปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนที่ส่งผลผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต และจำนวนมากกลายเป็นเด็กกำพร้า โครงการ Peace Please จึงมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง

ปัญหาและที่มา (Why)

เด็กคืออนาคตของชาติ  ที่ชายแดนใต้ นับเวลาย้อนไป9 ปีที่ผ่านมา  มีจำนวนเด็ก เยาวชน บาดเจ็บ 431 คนและเสียชีวิต 86 คน  รวม 510 คน มีเด็กกำพร้ามากกว่า 5,000  คน  ไม่นับเด็ก เยาวชน ที่ต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวไม่ปลอดภัย  ส่งผลต่อสุขภาพจิต  ความมั่นคงในอนาคต  เรามักจะพูดว่าเด็กคืออนาคตของชาติ  แต่ที่นี่ยังไม่มีกระบวนการเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เยาวชน  เป็นพื้นที่ ที่ปลอดความรุนแรง เป็นพื้นที่ ที่มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และพร้อมประกาศเป็นพื้นที่ โรงเรียน ชุมชน ปลอดภัย  เด็กลูกเหรียง (เด็กที่สูญเสียผู้ปกครอง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ) พูดเสมอว่า การเยียวยาโดยการให้เงิน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  แต่การให้เครื่องมือ  การสร้างความรู้ให้พวกเขา  จะสามารถช่วยให้เขามีชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนมากกว่าเป็นความรู้สึกร่วมของเด็ก เยาวชน  ในพื้นที่ทุกคนที่ต้องการพื้นที่ปลอดภัย  ที่จะสามารถสร้างความอุ่นใจ และได้รับการคุ้มครอง ตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ที่ว่าด้วยการปกป้องคุ้มครอง  โครงการนี้ จึงมุ่งเน้น การสร้างโมเดลพื้นที่ปลอดภัย โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดโมเดลพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง  

ทางแก้ปัญหา (How)

สร้างความรู้เรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัย  สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดมาตรการการป้องกันในพื้นที่ปลอดภัย โดยเด็ก เยาวชน ผู้หญิง ผู้ใหญ่ในชุมชน ผู้นำชุมชน ครู เจ้าหน้าที่ความมั่นคง หน่วยงานที่รับผิดชอบ  พร้อมมีการเซ็นบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  และประกาศต่อสาธารณะ เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เยาวชน  โดยมีคณะทำงานสนับสนุนความรู้  เครื่องมือ   เพื่อประเมินผล  และส่งเสริมความร่วมมือในอนาคต ใน 8 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนรอบๆโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรง และโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 โรง

วิธีการทำงาน

•     จัดประชุมคณะทำงาน  และที่ปรึกษาด้านองค์ความรู้กระบวนการสร้างหลักสูตร และออกแบบพื้นที่ Peace Please   เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมและจัดการความขัดแย้งในเด็กและเยาวชน •     อบรมคณะทำงานประจำโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วย ครู 2 คน นักเรียนหญิง 2 คน นักเรียนชาย 2 คน ผู้นำชุมชน 1 คน จนท.ความมั่นคงที่รับผิดชอบพื้นที่ละ 1 คน ปลัดประจำตำบล 1 คน   ผ่านกระบวนการในหลักสูตร  พร้อมคู่มือการจัดการความขัดแย้งในเด็กและเยาวชน โดยทุกคนสามารถปรับ เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ เพื่อความเข้าใจในการนำไปใช้ในพื้นที่จริง  พร้อมวางแผนการทำงาน •     แต่ละพื้นที่ดำเนินการสร้างเวทีวิเคราะห์ปัญหา  แนวทางแก้ไข และพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน โดยมีคณะทำงานติดตามสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง •     จัดประชุมครู คณะทำงาน เพื่อวัดผล ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง •     ถอดบทเรียน  เพื่อนำไปสู่การขยายผลในปีที่ 2 •     เวทีสาธารณะนำเสนอโมเดลพื้นที่ปลอดภัย  แนวทางการขยายพื้นที่ในอนาคต

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ดำเนินงานด้านการป้องกัน ซึ่งสามรถพัฒนาความร่วมมือโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 22 โรงเรียน ใน 7 ปี ที่ผ่านมา และสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน จนจบปริญญาตรี จำนวน 164  คน และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนค่ายเยียวยา งานเยี่ยมบ้าน กว่า 2,912  คน  และสร้างแกนนำผ่านค่าย กระบวนการอาสาสมัคร มากกว่า 1,000 คน  และห้องสมุด สร้างแหล่งเรียนรู้ คัดหนังสือลงชุมชน กว่า 18 พื้นที่ มีจำนวนหนังสือที่เข้ามาในระบบ มากกว่า 16,000 เล่ม 

แหล่งเงินทุนในปัจจุบัน เงินบริจาคโดยการระดมทุนผ่านเสื้อและสมุด ภาพวาดของเด็ก ๆในการดูแลของสมาคมฯ  และรับทุนสนับสนุนจาก สสส. และการดำเนินงานด้านเยาวชนกับธรรมาภิบาล  4 ปี ที่ผ่านมา ผ่านโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย USAID ซึ่งได้หมดสัญญาโครงการเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา

หน่วยงานอ้างอิง สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) 

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

มีมาตรการการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย Peace Please สำหรับเด็ก เยาวชน คนในชุมชน  สร้างความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ถูกต้อง  อันจะนำไปสู่การลดจำนวนการก่อเหตุรุนแรง  การบาดเจ็บ การสูญเสียในเด็กและเยาวชน  รวมทั้งพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนได้รับการปกป้อง คุ้มครองอย่างแท้จริง

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

-

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

-

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ Peace Please  จะสามารถสร้างคนที่มีความรู้ ความชำนาญ การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม  ให้เกิดขึ้นในพื้นที่  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนำไปขยายผลยังโรงเรียน ชุมชน พื้นที่อื่นๆได้อย่างต่อเนื่อง  ที่สำคัญ เมื่อคนมีชีวิตอยู่ คนๆนั้นย่อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เพื่อให้สันติภาพได้ค่อยๆผลิบานที่ชายแดนใต้

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ การสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ การทำแผนที่ชุมชน การทำข้อตกลงหรือกฏกติการ่วมกันในการปกป้องชุมชน

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

เงินสนับสนุนจำนวน 40,000 บาทต่อเดือน สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม จัดเวทีและติดตามข้อตกลงชุมชน ในพื้นที่นำร่อง 4 พื้นที่ และเงินสนับสนุนประมาณ 100,000 บาทต่อพื้นที่ทำงาน  สำหรับการขยายพื้นที่ปลอดภัยออกไปอีก 30 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด 

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)  ก่อตั้งในปี 2547  ซึ่งดำเนินงานด้านงานป้องกัน,งานเยียวยา,งานพัฒนา  ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พื้นที่ชายแดนใต้ โดยมีประสบการณ์ที่น่าสนใจ  เช่น •        บ้านลูกเหรียง  เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ 2558-2557 •        จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ •        จัดเวทีถอดบทเรียนและวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนเยาวชนกับการจัดการความขัดแย้ง ใน southeast Asia •        ดำเนินโครงการเยาวชนกับธรรมาภิบาล เพื่อสร้างมาตรฐานตัวชี้วัดองค์กร 11 องค์กร ในพื้นที่ชายแดนใต้ 2554 – 2555 •        ประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Book bank เพื่อสร้างพื้นที่การอ่านในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 22 ชุมชนใน 5 ปี ที่ผ่านมา •        อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน •        ประสานความร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิดสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3

เจ้าของโครงการ

น.ส.วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ
สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
สมาคม

ข้อมูลติดต่อ

wannakanok01@gmail.com
073 247101 Fax: 073-257101
http://Luukrieang.com
www.facebook.com/luukrieang

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน