โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

สังคมสุขภาวะ
Singlemom

เกี่ยวกับโครงการ

ช่วยเหลือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยการสร้างบ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาและที่มา (Why)

ปัญหาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา Habitat for Humanity Thailand จึงอยากที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมถึงชีวิตการเป็นอยู่ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

ทางแก้ปัญหา (How)

สร้างบ้านที่ให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อที่จะได้มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และยังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สุขภาพ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น การศึกษาของลูก รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิต

วิธีการทำงาน

หาอาสาสมัครที่สนใจอยากจะทำกิจกรรมการสร้างบ้าน การเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมทั้งวันตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. อาสาสมัครจะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการเป็นผู้ให้โดยปราศจากเงื่อนไข เพราะว่าในวันนั้นอาสาสมัครคือผู้ให้อย่างแท้จริง ทั้งแรงกายและทุนทรัพย์ของท่านจะช่วยสนับสนุนค่าวัสดุในการก่อสร้างสำหรับวันนั้น ทั้งนี้การร่วมกันในหนึ่งวันยังช่วยให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกัน และทำให้รู้จักเพื่อนๆในทีมมากขึ้นเช่นกัน

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ในช่วงเวลา 17 ปีที่ผ่านมา Habitat for Humanity Thailand ได้ช่วยสร้าง และ ซ่อมแซมบ้าน ไปแล้วกว่า 11,500 หลัง และ ได้ช่วยผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสไปแล้ว กว่า 46,000 คน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

- เพื่อลดและแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้เป็นที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะให้แก่ครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

- เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้หญิงที่เป็นเสาหลักของครอบครัว ที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองเพียงคนเดียวได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีผลสืบเนื่องไปยังการพัฒนาในด้านอื่น เช่นเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว การศึกษาของลูก และเด็กในครอบครัว สร้างเสริมสุขอนามัย และความปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมูลนิธิฯ เชื่อว่า บ้านคือ รากฐานของการทำลายวงจรแห่งความยากจน บ้านคือ จุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ ในชีวิต เช่น การศึกษา ครอบครัว อาชีพ ลักษณะนิสัยที่มีผลต่อการอยู่ร่วมในสังคม เป็นต้น

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ได้รับเงินสนับสนุน ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ - คัดเลือกเจ้าของบ้าน ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ - กระบวนการก่อสร้างบ้าน ใช้ระยะเวลา 1 เดือน - ส่งอาสาสมัครร่วมสร้าง ใช้ระยะเวลา 1 เดือน - ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ การวัดผล (เป้าหมาย) สร้างบ้านใหม่ 1 หลังสำหรับ 1 ครอบครัว ผลลัพท์ (ตัววัดผล) สร้างบ้านเสร็จพร้อมรายงานผลสำเร็จโครงการภายในเดือนที่ 4

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ทาง Habitat for Humanity Thailand ต้องการที่จะหาอาสาสมัครทั่วไป เนื้่องจากงานส่วนใหญ่เป็นงานที่เน้นลงแรงและไม่ต้องใช้ทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ต้องการการสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุนและสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อช่วยสร้าง ฟื้นฟู ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และสืบเนื่องไปยังการพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น สร้างเสริมสุขอนามัย และความปลอดภัยในชีวิต เป็นต้น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ต้องการการสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาในด้านอื่นๆนอกเหนือจากการสร้างบ้าน เช่นสร้างเสริมทักษะเพื่อเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว การศึกษาของเด็กในครอบครัว เป็นต้น - สนับสนุนด้านข้อมูลชุมชน และความเรียบร้อยในพื้นที่ - ฝึกอบรมอาชีพ และอื่นๆเป็นต้น

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

Habitat for Humanity Thailand มีความต้องการการสนับสนุนทางด้านเงินทุนเป็นอย่างมากเนื่องจาก องค์กร ของเราเป็นองค์กร ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทรัพยากรดังกล่าวจะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในประเทศให้มีบ้านที่อยู่อาศัยที่ดีและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 กว่า 17 ปีที่มูลนิธิฯได้มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน ร่วมกับพันธมิตรที่มีความมุ่งหมายเดียวกันในการนำการพัฒนาแบบองค์รวมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าการมอบโอกาสในการเป็นเจ้าของบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ช่วยกระตุ้นการเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว เอื้อต่อการศึกษาของเยาวชน สร้างเสริมสุขอนามัย และนำให้เกิดการบูรณาการทางสังคม และเพื่อตอบสนองตามความจำเป็นของครอบครัวและชุมชน เรายังนำความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ จัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน สนับสนุนการทำธุรกิจตามบ้าน สร้างศูนย์อนามัย ห้องสมุด ศูนย์ชุมชนและอื่นๆ เราได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการสร้างบ้าน ซ่อมแซม และฟื้นฟูกว่า 11,500 หลังและได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยมากกว่า 46,000 คน วิสัยทัศน์ของเรา : โลกที่ทุกคนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม พันธกิจของเรา : สร้างบ้าน พัฒนาชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เจ้าของโครงการ

ยุพาวรรณ วรพงษ์สุคนธ์
Habitat for Humanity Thailand
มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

habitat@habitatthailand.org
02 664 0664
http://www.habitatthailand.org/
https://www.facebook.com/h4hthailand?fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน