TaejaiDotCom

-
tejai

เกี่ยวกับโครงการ

เทใจดอทคอม มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผลได้ ดังนั้น มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”และ สถาบัน ChangeFusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลางเพื่อชักชวนให้น้ำใจหลั่งไหลเข้ามาที่ตรงนี้ “เทใจดอทคอม” นอกจากนี้สมาชิกของเทใจดอทคอมยังสามารถมีส่วนร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ตนบริจาคและสามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง

ปัญหาและที่มา (Why)

เมืองไทยเป็นสังคมแห่งการให้ ในปี 2011 มีผลสำรวจจากมูลนิธิช่วยเหลือการกุศลแชริตีส์ เอด ฟาวน์เดชัน (Charity Aid Foundation :CAF) ของประเทศอังกฤษพบว่าไทยเป็นประเทศที่มีการบริจาคเป็นอันดับที่ 9 จาก 153 ประเทศ เห็นได้ชัดเจนมาก เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ เราจะช่วยเหลือกันเต็มที่ทั้งการบริจาคเงิน สิ่งของ หรือการเป็นอาสาสมัคร แต่ในขณะเดียวกันมูลนิธิหรือหน่วยงานที่ทำโครงการดีๆ เพื่อสังคมด้านต่างๆ มีแนวโน้มว่าจะต้องปิดตัวลงเพราะขาดการสนับสนุน

ทางแก้ปัญหา (How)

เทใจ ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 จากเครือข่ายที่ทำงานสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ได้แก่ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”, สถาบัน ChangeFusionภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, TYPN (Thai Young Philanthropists Network) และ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด พวกเขาเห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีพื้นที่กลางในการระดมทุนสำหรับโครงการเล็กๆ ที่มีประโยชน์ ขาดทางเลือกของการให้ที่น่าสนใจ สร้างสรรค์ แตกต่าง และเห็นผลชัดเจน จึงคิดสร้างช่องทางการให้รูปแบบใหม่เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการระดมทุนให้โครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และวัดผลได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมเกิดขึ้นจริง และยกระดับการให้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในสังคม

วิธีการทำงาน

เว็บไซต์บริจาคออนไลน์ ที่รวบรวมโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และวัดผลได้ นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ และสร้างช่องทางการบริจาคที่สะดวก ตอยสนองความต้องการของคนยุคใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้โครงการดีๆ เข้าถึงแหล่งทุน และสร้างวัฒนธรรมการให้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งออกใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

1.เงินบริจาค 7,007,623 บาท 2.จำนวนสมาชิกในเว็บ 8981 คน FB follower 27,265 ราย 3.จำนวนผู้บริจาค 2,506 คน 4.จำนวนโครงการที่สำเร็จไปแล้ว 76 โครงการ 5.เจ้าของที่เข้าร่วมโครงการ 69 กลุ่ม

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

เป้าหมายปี 2015 มีสมาชิก 13,000 คน (ปัจจุบัน) มีFollower 50,000 ++ มีโครงการ 70 ++ มีความหลากหลายด้านขนาด แบ่งเป็น 4 ขนาด ขนาด S 10,000-30,000 บาท 25 โครงการ ขนาด M 30,000-100,000 บาท 25 โครงการ ขนาด L 100,000-500,000 บาท 10 โครงการ ขนาด XL 500,00-1,000,000 บาท 10 โครงการ - ระดมทุนปีละ 6 ล้านบาท (รายได้เข้า taejai.com 10% คือ 500,000 บาท) 250,000 มี Partnership 5 บริษัท เป้าหมายระดมทุน 3 ล้านบาท OEM ให้มูลนิธิต่าง ๆ 3 มูลนิธิ ระดมทุนประมาณ 1 ล้านบาท (รายได้เข้า taejai.com 10% คือ 200,000 บาท) เช่น UNHCR , Operation smile , ยุวรักษ์​ , กระจกเงา , ดวงประทีป 100,000 Partnership กับกลุ่มคนที่ทำงานสังคมเพื่อสร้างความหลากหลายของโครงการ เช่น สสส. , Creative Move, เครือข่ายจิตอาสา , A DAY Foundation - สร้าง App Taejai เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ บริจาคได้ง่ายขึ้น ออกบูธร่วมกับโครงการต่างๆ ปีละ 2-3 ครั้ง จัด Event ระดมทุนให้กับโครงการต่างๆ ในเทใจ เช่น food event ,Second hand event 500,000 เป้าหมาย3,000,000 บาท

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

เป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จใน 3ปี ข้างหน้า - มีสมาชิก 50,000 คน - มีโครงการ 500 ++ - ระดมทุนปีละ 10 ล้านบาท (รายได้เข้า taejai.com 10% คือ 1,000,000 บาท) - มี Partnership 10-20 บริษัท เป้าหมายรายได้ 15 ล้านบาท (รายได้เข้าสู่ taejai.com 30% คือ 4.5 ล้านบาท) OEM ให้มูลนิธิต่าง ๆ 20 มูลนิธิ - Partnership กับธนาคาร เช่น หักเศษสตางค์ บัตรเครดิต, คิดบิลละบาทต่อเดือน, แลกแต้ม บัตรสะสมแต้ม ตามห้างที่กำลังหมดอายุ - ทำแคมเปญร่วมกับห้าง/โรงเรียนตามเทศกาล จัดกิจกรรมสอยดาว - สร้าง App Taejai เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ บริจาคได้ง่ายขึ้น - ออกบูธร่วมกับโครงการต่างๆ ปีละ 6 ครั้ง โดยรับบริจาคและขายสินค้าเทใจ เพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการ

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

ChangeFusion สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เราสนับสนุนและลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เราส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศน์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและในเอเชีย กิจการเพื่อสังคมที่เราสนับสนุนดำเนินการในหลากหลายประเด็นเช่นเทคโนโลยี, เกษตรยั่งยืน, การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน/ท่องเที่ยวชุมชน, สุขภาพ, พลังงานทดแทนระดับชุมชน, การค้าที่เป็นธรรม (fair trade) ฯลฯ

เจ้าของโครงการ

ทีมงานเทใจดอทคอม
ChangeFusion
ทำงานภายใต้มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

info.taejai@gmail.com
02-9382636
http://www.taejai.com
http://www.facebook.com/taejaidotcom

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน