WOF WOF ช่องทีวีออนไลน์ (อีเดียดอย่างสร้างสรรค์)

โครงการพิเศษที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
11022783_10207017801779194_5419767784988102714_o

เกี่ยวกับโครงการ

WOFWOF คือ สื่อออนไลน์จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่มีสาระ ประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นการนำเสนออย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ และวัยทำงาน

มีรายการหลัก 3 คือ
1. รายการ Changemakers – รายการที่จะตามติดไปดูการทํางานของเเขกรับเชิญที่เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์ทางสังคมในแวดวงต่าง ๆ
2. รายการ Grey Area – รายการที่จะติดตาม ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครพูดถึง ในเรื่องราวที่เป็นมุมมืดของสังคม
3. รายการ Exam_Nation – รายการแนวสนุกสนาน ที่จะทําการทดลองทางสังคม (Social Expirement) เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทย

ปัญหาและที่มา (Why)

สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ยังคงมีอยู่อย่างจำกัด แม้ว่าจำนวนผู้ชมจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตาม และนอกจากนั้นสื่อออนไลน์ที่มีส่วนใหญ่ มักจะมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่สร้างความบันเทิงเป็นหลัก หรือหากมีเนื้อหาด้านสะท้อนสังคมก็มักจะไม่มีการนำเสนอที่น่าดึงดูด WOF WOF ต้องการสร้างสื่อทางเลือกออนไลน์ ที่เข้าใจวิธีการนำเสนอที่สามารถดึงดูดผู้คนได้ และในขณะเดียวกันก็เลือกเนื้อหาที่สามารถสะท้อนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่นรายการ Changemakers จำนวน 12 ตอนใน Season แรก ที่มีการนำเสนอประเด็นทางสังคมอันหลากหลายดังต่อไปนี้

 1. ครูข้างถนน – เพื่อนําเสนอ และแก้ไขัญหาเด็กเร่ร่อนในกรุงเทพฯ
 2. กู้ภัยหมาแมว – เพื่อนําเสนอ และแก้ไขัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้กับสัตว์ และปัญหาสัตว์เร่ร่อน
 3. นักเลงกลับใจ – เพื่อนําเสนอ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เคยทําผิด แต่อยากกลับตัวและทําดีเพื่อสังคม
 4. Root garden – เพื่อนําเสนอ และแก้ไขัญหาเกี่ยวกับการใช้สอยทรัพยากรที่ดินในประเทศไทย
 5. สื่อเพื่อคนตาบอด - เพื่อนําเสนอ และแก้ไขัญหาเกี่ยวกับการรับชมสื่อภาพยนต์ และละครเวทีของคนตาบอด
 6. หมอล็อต หมอสัตว์ป่าคนแรกของประเทศไทย - เพื่อนําเสนอ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มุ่งมั่นที่จะทําเพื่อสังคม ไม่ได้เพียงแต่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ แต่ยังช่วยเหลือสัตว์ป่าซึ่งไม่เคยมีใครทํามาก่อน
 7. คนไทยพลัดถิ่น – เพื่อนําเสนอ และแก้ไขัญหาเกี่ยวกับคนไทยที่ไม่สามารถมีสัญชาติไทยได้
 8. Local Alike – เพื่อนําเสนอ และสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนคลองเตยที่มีภูมิปัญญาต่างๆของคนท้องถิ่นที่คนไทยไม่เคยรู้
 9. Digital Education - เพื่อนําเสนอถึงการศึกษาไทยที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น และเเนวโน้มของการศึกษาหาความรู้ของคนไทยในอนาคต
 10. นายกฯอ๋าแห่งยะลา - เพื่อนําเสนอ และสร้างแรงบันดาลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองยะลา และตัวอย่างแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของไทยพุทธ และไทยมุสลิมในยะลา
 11. ครูจาต่อต้านการค้ามนุษย์ – เพื่อนําเสนอ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
12. คนลําสนธิไม่ทอดทิ้งกัน – เพื่อนําเสนอ และแก้ไขัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในชนบท

ทางแก้ปัญหา (How)

การเป็นตัวกลางในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านทางสื่ออนไลน์ ยิ่งไปกว่านั้น ทางช่อง WOF WOF ได้ร่วมกับ "เทใจ" ซึ่งจะเป็นช่องทางหลักในการรับเงินบริจาคเพื่อพัฒนา และช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของแขกรับเชิญจากรายการ Change makers ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละโครงการ

วิธีการทำงาน

ขั้นตอนการทํางาน 1. หาข้อมูลเชิงลึกของเเต่ละปัญหา 2. ติดต่อแขกรับเชิญ และสัมภาษณ์เชิงลึก 3. วางคอนเซ็ป/กิจกรรม ของรายการแต่ละตอน 4. ถ่ายทํารายการ 5. เผยแพร่รายการผ่านทางออนไลน์ 6. เป็นตัวกลางการรับบริจาค/ช่วยเหลือ 7. เป็นที่ปรึกษาให้แต่ละโครงการที่ได้ออกอากาสเพื่อการนําเงิน หรือสิ่งของที่ได้รับบริจาค มาใช้อย่างยั่งยืน หรือเกิดประโยชน์สูงสุด 8. ติดตามผลของแต่ละโครงการที่ได้ถ่ายทํา และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ในปัจจุบันได้มีการถ่ายทํารายการ Changemakers ครบทั้ง 12 ตอน และพร้อมออกอากาศวันที่ 14 กันยายน 2558 นี้   ทั้งนี้ทางช่อง WOF WOF ได้ร่วมกับ "เทใจ" ซึ่งจะเป็นช่องทางหลักในการรับเงินบริจาคเพื่อพัฒนา และช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของแขกรับเชิญจากรายการ Changemakers ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละโครงการอย่างแน่นอน   นอกจากนี้ รายการ Changemakers ยังเป็นช่องทางที่ทําให้เกิดอาสาสมัครที่อยากจะเข้าร่วมเพื่อพัฒนา และช่วยเหลือโครงการต่างๆ ที่ยังขาดแคลนบุคลากรอยู่

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

ในระยะเวลา 1 ปี ทีมงานของ WOF WOF จะติดตาม feedback การเปลี่ยนแปลง และผลการดําเนินงาน ของเเขกรับเชิญจากรายการ Changemakers เพื่อประมวลข้อมูลของประโยชน์ที่สังมได้รับ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ช่อง WOF WOF ต้องการจะเป็นสื่อออนไลน์สร้างสรรค์หลักที่เป็นตัวกลางในการนําเสนอ และแก้ไขปัญหาของสังคมไทย และจะยังทําหน้าที่สื่อเพื่อสังคมต่อไป ภายใต้การนําเสนออย่างสนุกสนาน ที่มอบทั้งสาระ และบันเทิงให้กับผู้ชม

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายระยะยาวของทางโครการเพื่อมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงการนําเสนอข้อมูลสู่ประชาชนของสื่อมวลชน โดยผ่านช่องทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องการที่สร้างการตระหนักถึงปัญหาทางสังคมที่ต้องการการแก้ไข แต่ไม่่ค่อยได้รับความสนใจจากคนไทย หรือได้รับความสนใจแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความสําเร็จของโครงการคือจํานวนผู้รับชมออนไลน์ และจํานวนการแชร์รายการผ่านทางออนไลน์ ซึ่งสามารถมีตัวชี้วัดทางตัวเลขได้อย่างแน่นอน อีกประการหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดคือ การเปลี่ยนแปลง หรือการที่มีผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแขกรับเชิญจากตอนต่างๆที่นําเสนอ ซึ่งทางรายการจะมีการติดตามผล ความคืบหน้า ความเปลี่ยนแปลงของแขกรับเชิญทางรายการอยู่เสมอ โดยสำหรับในระยะการดำเนินงาน 4 เดือนแรก (กันยายน-ธันวาคม 2558) มีเป้าหมาย subcriber ทาง youtube อยู่ที่ 30,000 คน และ ยอด like ทาง Facebook Fan page อยู่ที่ 30,000 คนเช่นกัน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ต้องการให้ช่วยเผยแพร่รายการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของเครือข่ายที่ร่วมสนัสนุน เพื่อให้โครงการเพื่อสังคมที่นำเสนอผ่านรายการเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีผู้สนใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับโครงการต่างๆ เหล่านั้น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมในวงการต่างๆที่มีส่วนร่วมอยู่ในภาคี

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

สนับสนุนรายการโดยตรง หรือร่วมกันหาแหล่งทุนจากภาคีทั้งในภาคธุรกิจและสังคมเพื่อสนับสนุนการทำงานของ WOFWOF ในระยะยาว

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

บริษัทโลกแห่งแบบ จํากัด (World of Form) เป็นบริษัทฯ ที่ผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ และเป็นผู้ผลิตรายการผ่านทางออนไลน์ ช่อง WOF WOF โดยมีรายการหลัก 3 คือ 1. รายการ Changemakers 2. รายหาร Grey Area 3. รายการ Exam_Nation โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตรายการ และสื่ออื่นๆอย่างสร้างสรรค์ แต่ยังคงไว้ด้วยเนื้อหาที่มีสาระ และให้เเรงบันดาลใจแก่ผู้ชมเป็นหลัก ยิ่งไปกว่านั้น ช่อง WOF WOF ยังเป็นเหมือนกระบอกเสียงสําคัญ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของปัญหาในสังคมที่ถูกเผิกเฉย และยังจะเป็นช่องทาง ตัวกลาง ที่ทําให้เกิดการแก้ไขปัญหา และการเปลี่ยนแปลง

เจ้าของโครงการ

ศุภลักษณ์ ศูนย์ณรงค์
บริษัทโลกแห่งแบบจํากัด
บริษัทจํากัด

ข้อมูลติดต่อ

aqua.wof@gmail.com
0812652892
http://www.hellowofwof.com
https://www.facebook.com/hellowofwof?fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน