• ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

 • กรุณาใช้ภาพขนาด 250 X 250 px.
 • โปรดกรอกรายละเอียดโดยย่อว่าโครงการของท่านคืออะไร ทำอะไร และช่วยสังคมอย่างไร โดยควรมีความยาวไม่เกิน 50 คำ
 • ภาพรวมโครงการ

 • โปรดระบุปัญหาสังคมที่โครงการของท่านต้องการแก้ และที่มาของโครงการว่าเกิดขึ้นอย่างไร และทำไมต้องทำ
 • โครงการของท่านมีทางแก้ปัญหาสังคมนั้นอย่างไร
 • โปรดระบุรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานของโครงการท่าน
 • การขยายผล เปลี่ยนประเทศ

 • โปรดระบุความสำเร็จของโครงการท่านที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และโปรดระบุว่าสถานะปัจจุบันของโครงการได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน และสังคมอย่างไรบ้าง
 • โปรดระบุว่าโครงการของท่านคาดว่าจะสร้างประโยชน์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ในจำนวนเท่าไหร่(ข้อมูลเชิงปริมาณ) พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสังคม(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
 • โปรดระบุว่าโครงการของท่านคาดว่าจะสร้างประโยชน์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ในจำนวนเท่าไหร่(ข้อมูลเชิงปริมาณ) พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสังคม(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
 • โปรดอธิบายโดยละเอียดว่าโครงการของท่านมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไรในวงกว้าง
 • โปรดอธิบายข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด

  1. อะไรคือความสำเร็จของโครงการ โปรดระบุว่าความสำเร็จของโครงการนี้มีหน้าตาอย่างไร
  2. อะไรตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ
  3. ท่านมีวิธีการหรือกระบวนอย่างไรในการติดตามและประเมินผลลัพธ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ

  ตัวอย่าง โครงการนี้มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเน้นที่วิชาวิทย์และคณิต ดังนั้นความสำเร็จของโครงการจึงเป็นการทำให้เยาวชนไทยทั่วประเทศในระดับชั้นมัธยมต้นได้รับการศึกษาวิชาวิทย์และคณิตที่มีคุณภาพ และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคือคะแนน O-Net และคะแนนสอบในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมต้นในโรงเรียนที่โครงการได้เข้าไปดำเนินการ นอกจากนี้โครงการนี้มีวิธีวัดและประเมินผลโดยการเก็บข้อมูลว่าก่อนที่เข้าร่วมโครงการนี้นักเรียนได้คะแนนจากข้อสอบ Pre-test และ O-Net เท่าใด และหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วค่าคะแนนหลังการเรียนและคะแนน O-Net มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และจะมีการสรุปและประเมินการดำเนินงานโครงการทุกๆภาคการศึกษา หรือ 4 เดือน เป็นต้น
 • ทรัพยากรจำเป็นต่อการขยายผล

  ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้แบ่งการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการขยายผลโครงการหรือองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก อันได้แก่

  1. ทรัพยากรด้านคน คือการสนับสนุนหรือเชื่อมต่อกับอาสาสมัครประเภทต่างๆ เพื่อสร้างการขยายผลให้โครงการหรือองค์กรเพื่อสังคม โดยทรัพยากรด้านคนนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ
  1.1 อาสาสมัครทั่วไป คืองานอาสาสมัครที่เน้นลงแรง และไม่ต้องใช้ทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  1.2 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Skill-based Volunteer) คืองานอาสาสมัครที่จำเป็นต้องใช้คนที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในดำเนินการเพื่อช่วยให้โครงการหรือองค์กรนั้นสามารถขยายผลการดำเนินงานให้มีศักยภาพสูงขึ้นได้ อาทิ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวางแผนการเงิน นักกฏหมาย นักการตลาด และนักคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
  1.3 ที่ปรึกษา คือผู้เชี่ยวชาญในสายงานประเภทต่างๆ และคอยให้คำปรึกษาในการวางแผนและบริหารงานของโครงการหรือองค์กรเพื่อสังคม

  2. ทรัพยากรด้านภาคีเครือข่าย คือการสนับสนุนหรือเชื่อมต่อกับเพื่อนภาคีภาคส่วนต่างๆ ทั้งในเชิงประเด็น และพื้นที่เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์ และการทำงานร่วมกัน

  3. ทรัพยากรด้านองค์ความรู้ คือการสนับสนุนหรือเชื่อมต่อกับแหล่งหรือสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้านและเป็นองค์ความรู้พิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งข้อมูลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อาทิ อัตราทุพโภชนาการของเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย และข้อมูลด้านสารอาหารที่จำเป็น เป็นต้น

  4. ทรัพยากรด้านเงินทุน คือการเชื่อมต่อเชื่อมต่อแหล่งทุนประเภทต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับทุน
 • โปรดระบุความต้องการด้านคนที่จะส่งผลสำคัญต่อการขยายผลของโครงการต่อสังคมวงกว้าง และโปรดระบุภาระหน้าที่พร้อมความจำเป็นที่ชัดเจนของทรัพยากรด้านคนที่ต้องการนั้น
  หากไม่มีกรุณาระบุว่า "ไม่มี"
 • โปรดระบุเครือข่ายภาคีที่จำเป็นต่อการขยายผลโครงการของท่านต่อสังคมวงกว้าง
  หากไม่มีกรุณาระบุว่า "ไม่มี"
 • โปรดระบุองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการขยายผลโครงการของท่านต่อสังคมวงกว้าง
  หากไม่มีกรุณาระบุว่า "ไม่มี"
 • โปรดระบุรายละเอียดเป็นจำนวนงบประมาณที่ต้องการการสนับสนุน และระบุการนำไปใช้อย่างชัดเจน
  หากไม่มีกรุณาระบุว่า "ไม่มี"
 • ทีมงานและรายละเอียดติดต่อ

 • องค์กรของท่านเป็นใคร ทำอะไรบ้าง และมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาสังคมอย่างไร
 • อาทิ มูลนิธิ หรือ สมาคม เป็นต้น
 •  
  Save Draft