ปลุกพลังเยาวชนขับเคลื่อนการ “ต้านโกง” กับโครงการ “ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ไร้คอร์รัปชัน”

ปลุกพลังเยาวชนขับเคลื่อนการ “ต้านโกง” กับโครงการ “ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ไร้คอร์รัปชัน”

นับเป็นอีกก้าวของการต่อต้านคอร์รัปชันที่เริ่มจากกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและชี้แนะแนวทางให้เห็นถึงปัญหา ผลกระทบ และแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดปัญหาคอร์รัปชันในสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน